Området

Vaterland gjennomgikk en enorm transformasjon fra T-bane- og motorveiutbyggingen startet på 1960-tallet, til Postgirobygget, Oslo Spektrum, Galleri Oslo og Oslo Plaza stod ferdig på slutten av 1980-tallet. Fra å være et strøk med lave trehus og smale smug, ble Vaterland Norges «Manhattan», med høyhus, konserthall og bussterminal, midt i byens største kollektivknutepunkt.

Utbyggingen førte med seg en infrastruktur som endret bylivet totalt. Bil, buss og trikk opptok gateplan, mens gangbroer og innvendige gågater ble etablert for å lede fotgjengerne trygt gjennom området. Butikklokalene ble lagt innendørs, orientert vekk fra gaten. Gjennomfartstrafikken gikk i tunnel langs Ring 1 og på søyler i høyden over Grønland og togsporene. Akerselva ble lagt i kulvert under den nye bebyggelsen og infrastrukturen.

Galleri Oslo stod ferdig i 1989. Bebyggelsen, et langstrakt kontor- og forretningsbygg, ble lagt som en skjerm mellom den trafikkerte Schweigaards gate og byen bak, med en innvendig glassoverbygd handlegate som skulle koble Biskop Gunnerus gate og Oslo S-området til Grønland. Bussterminalen ble lagt på bakkeplan, med bussoppstillingsplasser, og vente- og servicearealer i byggets førsteetasje.

Galleri Oslo har kanskje landets mest sentrale beliggenhet, med sin plassering ved Oslo S. Oslo Bussterminal er avreise- og ankomststasjon for regionbusser og langdistansebusser til inn- og utland og har mer enn 50.000 passasjerer hver dag, som gir stor gjennomstrømming av mennesker. Som kontorbygg fungerer Galleri Oslo godt, men den innvendige handlegaten ble aldri en suksess, og byggets langstrakte form ble etter hvert oppfattet som en barriere i byen. Lukkede fasader mot gaten, et arealkrevende veisystem og mangelfulle fotgjengerforbindelser, gjør at området oppleves utilgjengelig og utrygt. Tilstøtende område mot nord, Olafiagangen, med området som er overdekket av veisystemet med rundkjøringen, har gjennom mange år vært sett på som problematisk.