Planinitiativet

Forslagsstiller for planinitiativet er Galleri Oslo Utvikling (selskap under stiftelse). Oslo Areal AS, Viken Pensjonskasse, Viken Fylkeskommune og Linstow AS vil direkte eller indirekte eie Galleri Oslo Utvikling AS når det stiftes.

Områdeprogram for Oslo S som ble behandlet i Oslo bystyre i 2012. Målet for områdeprogrammet var å styrke kollektivknutepunktet Oslo S, gjenåpne Akerselva nord for sporområdet og skape et mer bymessig gatenett. Virkemidlene var å bygge om Nylandsbrua, flytte bussterminalen og rive Galleri Oslo.

I 2017 ble det i regi av Galler Oslos eiere gjennomført et parallelloppdrag for å belyse hvilke muligheter rivning av dagens Galleri Oslo kunne gi for byutvikling i området. Fem arkitektkontor deltok, og eierne valgte å gå videre med A-labs prosjekt «Soulside». En videreutvikling av A-labs prosjekt fra parallelloppdraget ligger til grunn for planinitiativet. 

Mål og ambisjoner

Vår ambisjon er å endre området der Galleri Oslo ligger i dag til å bli et attraktivt, levende og åpent byområde. I dag oppleves bebyggelsen og veisystemet som barrierer i byen. Ved å etablere bygg og byrom som inviterer til aktivitet og sosialt liv, ønsker vi å bidra til å binde byområdene sammen, og gjøre Vaterland og Grønland til en inkluderende, trygg og bærekraftig del av byen.

Oslos overordnede byutviklingsstrategi er basert på fortetting i knutepunkt og stasjonsnære områder. Å øke tomtens utnyttelse, og tilrettelegge for flere arbeidsplasser, servicefunksjoner og boliger i Oslo S-området, bygger opp om denne strategien. Ved å tilrettelegge for nedbygging av veisystemet, prioritering av fotgjengere og syklister, åpning av Akerselva og etablering av nye parker og byrom, vil planen bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by.

«Nye» Galleri Oslo skal være et bærekraftig prosjekt. Prosjektet vil spille en viktig rolle i å innfri Oslo kommunes ambisiøse klima- og byutviklingsmål. Sosial bærekraft søkes ivaretatt gjennom blant annet informasjon, involvering og medvirkning. Vi ønsker å gjøre dette til et fellesskapsprosjekt, hvor vi finner gode og varige løsninger som gir noe tilbake til byen og lokalmiljøet. Miljømessig bærekraft søkes ivaretatt gjennom valg av fremtidsrettede klimavennlige løsninger som reduserer klimafotavtrykket fra prosjektet, valg av klimavennlige energiløsninger og i størst mulig grad vektlegging av sirkulære løsninger. Et økonomisk bærekraftig prosjekt/konsept er viktig for eierne. Eksisterende bygningsmasse med dens virksomhet representerer en betydelig verdi som må reflekteres i den nye reguleringsplanens rammer. 

Bestilling av oppstartsmøte
Vedlegg 1 - Prosjektbeskrivelse
Vedlegg 2 - Stedsanalyse
Vedlegg 3 - Overordnede føringer
Vedlegg 4 - Planavgrensning
Vedlegg 5 - Illustrasjoner


Oversiktsperspektivet viser “Soulside” med to høyhus vest for Akerselva og boligbebyggelse mot øst. Illustrasjonen viser hvordan trafikkmaskinen nord for Schweigaards gate kan fjernes, og Akerselva åpnes mellom Vaterlandsparken og sporområdet. Oslo Plaza er vist med regulert tilbygg og påbygg. Studio-Sang / A-lab

Oversiktsperspektivet viser “Soulside” med to høyhus vest for Akerselva og boligbebyggelse mot øst. Illustrasjonen viser hvordan trafikkmaskinen nord for Schweigaards gate kan fjernes, og Akerselva åpnes mellom Vaterlandsparken og sporområdet. Illustrasjonen viser PBEs planalternativ for Spektrum og KLP (til offentlig ettersyn) og Lilletorget 1 (fastsatt planprogram). Oslo Plaza er vist med regulert tilbygg og påbygg. Studio-Sang / A-lab

Om Galleri Oslo rives, kan Nylandsveien legges på bakken, Akerselva åpnes helt ned til sporområdet, og parken langs Akerselva forlenges ned til Schweigaards gate. Studio-Sang / A-lab

Slik kan Schweigaards gate bli om dagens Galleri Oslo rives og erstattes av bebyggelse som åpner seg mot omgivelsene, lager nye byrom og har publikumsrettede funksjoner i første etasje. Studio-Sang / A-lab