Om oss

Verdigrunnlag / bærekraft

Vår ambisjon er å endre området der Galleri Oslo ligger i dag til å bli et attraktivt, levende og åpent byområde. I dag oppleves bebyggelsen og veisystemet som barrierer i byen. Ved å etablere bygg og byrom som inviterer til aktivitet og sosialt liv, ønsker vi å bidra til å binde byområdene sammen, og gjøre Vaterland og Grønland til en inkluderende, trygg og bærekraftig del av byen.

Oslos overordnede byutviklingsstrategi er basert på fortetting i knutepunkt og stasjonsnære områder. Å øke tomtens utnyttelse, og tilrettelegge for flere arbeidsplasser, servicefunksjoner og boliger i Oslo S-området, bygger opp om denne strategien. Ved å tilrettelegge for nedbygging av veisystemet, prioritering av fotgjengere og syklister, åpning av Akerselva og etablering av nye parker og byrom, vil planen bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by.

«Nye» Galleri Oslo skal være et bærekraftig prosjekt. Prosjektet vil spille en viktig rolle i å innfri Oslo kommunes ambisiøse klima- og byutviklingsmål. Sosial bærekraft søkes ivaretatt gjennom blant annet informasjon, involvering og medvirkning. Vi ønsker å gjøre dette til et fellesskapsprosjekt, hvor vi finner gode og varige løsninger som gir noe tilbake til byen og lokalmiljøet. Miljømessig bærekraft søkes ivaretatt gjennom valg av fremtidsrettede klimavennlige løsninger som reduserer klimafotavtrykket fra prosjektet, valg av klimavennlige energiløsninger og i størst mulig grad vektlegging av sirkulære løsninger. Et økonomisk bærekraftig prosjekt/konsept er viktig for eierne. Eksisterende bygningsmasse med dens virksomhet representerer en betydelig verdi som må reflekteres i den nye reguleringsplanens rammer.

Prosjektledelse / organisering

Prosjektledelsen i Galleri Oslo Utvikling består av:

  • Sverre Landmark
  • Kjetil Krutnes
  • Geir Roll Johnsen
  • Tore Bjørke
  • Thorbjørn B. Sele

Styret

Styret i Galleri Oslo Utvikling består av:

• Mona Ingebrigtsen, styreleder
• Per Espen Ramnefjell
• Geir Atle Mjeldheim
• Bjarne Refsnes
• Per Mortensen

Spørsmål og svar

Forslagsstiller er Galleri Oslo Utvikling – som eies av Oslo Areal, Viken Fylkeskommune og Viken Pensjonskasse, og Linstow

Grunnlaget og bakgrunnen er Områdeprogram for Oslo S – utarbeidet av Plan og bygningsetaten og behandlet i Oslo bystyre i 2012.

Det ble arrangert en innbudt arkitektkonkurranse, et parallelloppdrag, i 2017, der fem lag deltok, og vi valgte å gå videre med A-Labs Soulside.

Vi ser at Galleri Oslo er en del av årsaken til at området er problematisk, og dermed en del av løsningen.

Vi viser hvordan området kan bli om Galleri Oslo rives og erstettes med gater, byrom og passasjer, ny elvebredde langs Akerselva som åpnes ned mot sporområdet.

Galleri Oslo fungerer godt som kontorbygg, og Bussterminalen fungerer godt. Vi vil med planinitiativet vise hvordan alternativet er.

Bebyggelsen vil ikke bli revet om ikke summen av fordeler oppveier summen av ulemper. Klimaregnskapet må også gå i pluss, og dette regnskapet arbeider vi med.