Om oss

Galleri Oslo Utvikling ser på mulighetene for en fornyelse av dagens Galleri Oslo med Oslo Bussterminal. Bak Galleri Oslo Utvikling står Entra ASA, Viken Pensjonskasse og Linstow AS. Arbeidene er i en tidlig fase, og vil ta flere år, blant annet fordi denne delen av Oslo er komplisert, og fordi det pågår planlegging på alle kanter. Derfor vil Galleri Oslo leve videre i beste velgående i mange år fremover, med kontorlokaler, servicetilbud og ikke minst Oslo Bussterminal.

Verdigrunnlag / bærekraft

Vår ambisjon er å åpne Akerselva og endre området til et attraktivt, levende og åpent byområde i fremtiden. I dag oppleves bebyggelsen og veisystemet som barrierer i byen, og bussterminalen ligger på et lokk over elva.

Nye bygg og byrom som inviterer til aktivitet og sosialt liv vil bidra til å binde byområdene sammen, og gjøre Vaterland og Grønland til en mer inkluderende, tryggere og mer bærekraftig del av byen.

Oslos byutviklingsstrategi er basert på å utnytte plassen best mulig i knutepunkt og stasjonsnære områder. Å øke tomtens utnyttelse, og tilrettelegge for flere arbeidsplasser, servicefunksjoner og boliger i Oslo S-området, bygger opp om denne strategien. Ved å tilrettelegge for nedbygging av veisystemet, prioritering av fotgjengere og syklister, åpning av Akerselva og etablering av nye parker og byrom, vil planen bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by.

«Nye» Galleri Oslo skal spille en viktig rolle i å innfri Oslo kommunes ambisiøse klima- og byutviklingsmål. Miljømessig bærekraft søkes ivaretatt gjennom valg av fremtidsrettede klimavennlige løsninger som reduserer klimafotavtrykket fra prosjektet, valg av klimavennlige energiløsninger og i størst mulig grad vektlegging av sirkulære løsninger. Eksisterende bygninger har en betydelig verdi som må reflekteres i den nye reguleringsplanens rammer.

Sosial bærekraft skal vi i prosessen bidra til gjennom informasjon, involvering og medvirkning. Dette skal være et fellesskapsprosjekt, der vi skal finne gode og varige løsninger som gir tilbake til byen og lokalmiljøet.

Prosjektledelse / organisering

Prosjektledelsen i Galleri Oslo Utvikling består av:

  • Sverre Landmark
  • Kjetil Krutnes
  • Geir Roll Johnsen
  • Tore Bjørke
  • Thorbjørn B. Sele

Styret

Styret i Galleri Oslo Utvikling består av:

• Mona Ingebrigtsen, styreleder
• Per Espen Ramnefjell
• Geir Atle Mjeldheim
• Bjarne Refsnes
• Per Mortensen

Spørsmål og svar

Forslagsstiller er Galleri Oslo Utvikling – som eies av Entra, Viken Fylkeskommune og Viken Pensjonskasse, og Linstow

Grunnlaget og bakgrunnen er Områdeprogram for Oslo S – utarbeidet av Plan og bygningsetaten og behandlet i Oslo bystyre i 2012.

Det ble arrangert en innbudt arkitektkonkurranse, et parallelloppdrag, i 2017, der fem lag deltok, og vi valgte å gå videre med A-Labs Soulside.

Vi ser at Galleri Oslo er en del av årsaken til at området er problematisk, og dermed en del av løsningen.

Vi viser hvordan området kan bli om Galleri Oslo rives og erstettes med gater, byrom og passasjer, ny elvebredde langs Akerselva som åpnes ned mot sporområdet.

Galleri Oslo fungerer godt som kontorbygg, og Bussterminalen fungerer godt. Vi vil med planinitiativet vise hvordan alternativet er.

Bebyggelsen vil ikke bli revet om ikke summen av fordeler oppveier summen av ulemper. Klimaregnskapet må også gå i pluss, og dette regnskapet arbeider vi med.