Medvirkning

Medvirkning Nye Galleri Oslo

Galleri Oslo Utvikling ønsker en åpen og inkluderende planprosess som skaper engasjement, eierskap og forutsigbarhet hos de som er berørt av planarbeidet. Gjennom informasjon, dialog og samarbeid med aktører og interessenter får vi bedre kunnskap om behov i området og konkrete innspill til funksjoner, løsninger og kvaliteter.

I arbeidet med planprogrammet (2021 og -22) ble det gjennomført ulike medvirkningstiltak, og det kom mange innspill i høringsprosessen. I perioden frem til arbeidet med selve planforslaget starter inviterer vi ikke til spesielle aktiviteter, men vektlegger å bidra til informasjon om plan- og utredningsprosessene. Slik får interessegrupper og enkeltpersoner mulighet til å skaffe seg innsikt og grunnlag for å engasjere seg før vi starter med medvirkningsaktiviteter igjen.

Vi er opptatt av å kunne involvere og bidra "her og nå" til en positiv nærmiljøutvikling, blant annet gjennom nabosamarbeidet og ved samarbeid med ulike aktører i området.

Planprosessen vil gå over lang tid, og tidsperspektivet gjør at planen for medvirkning vil revideres ved viktige milepæler, for å sikre at medvirkningen er relevant.

Hoveddelen av medvirkningsaktivitetene fremover forventes å foregå i de neste to faser av planarbeidet:

Når planforslaget utarbeides:

  • Dialog / samarbeid / kunnskapsinnhenting

Når planforslaget er ute til offentlig ettersyn:

  • Informasjon om planforslaget og hvordan tidligere innspill er fulgt opp
  • Motta og ta stilling til innspill

Les mer om de ulike fasene i prosjektet knyttet til medvirkning, og om hvilke muligheter du har for å delta i prosessen i de ulike fasene her.

Vi er også en aktiv nabolagsutvikler!

Vi er med i nærmiljøutviklingen sammen med områdeløftet på Grønland, ulike lag og organisasjoner i området, og flere andre grunneiere. Nedre Akerselva Nabosamarbeidet er et initiativ som ble startet i 2019, hvor grunneiere i nærområdet ønsket å bidra mer aktivt til å skape tryggere, mer attraktive og inkluderende byrom i området. Her gjennomføres det blant annet årlige undersøkelser knyttet til bruk og behov, samlinger på tvers, og delprosjekter som realiseres årlig.

Les mer om samarbeidet her!

Medvirkningsprosessen

Medvirkningsprosessen for utviklingen av Nye Galleri Oslo kan grovt deles inn i tre faser:

  1. Varsling oppstart av planarbeidet og når planprogrammet er på høring (avsluttet)
  2. Når det konkrete planforslaget skal lages
  3. Når det endelige planforslaget ligger på høring

Klikk på de rosa boksene under for å lese mer om de ulike fasene og hvordan du kan medvirke!