Medvirkning

Medvirkning Nye Galleri Oslo

I området på nordsiden av Oslo S, med Schweigaards gate og Vaterland pågår det en slags «ryddeprosess». Da området ble bygget ut på 1970- og 80 tallet, var det på biltrafikkens premisser. Veisystemet og bygningene ble formet uten spesiell omsorg for menneskenes behov for trygge og hyggelige omgivelser. Myke trafikanter ble ikke prioritert i gatebildet, og oppfatningen av hva som var godt «byliv» var en annen enn i dag. Når Galleri Oslo nå planlegges på nytt, er det blant annet fordi bygningen og bussterminalen ligger på et lokk over elva, og skaper barrierer for både luftstrømmer og bevegelser.

Galleri Oslo er derfor en av «brikkene» i puslespillet som må legges på nytt for å få en bedre by, her. Samtidig er det også andre planer vi må forholde oss til, som utviklingen av knutepunktet rundt Oslo S, ny bussterminal og nytt veisystem med ombygging av Nylandsveibrua. På grunn av sammenhengen med disse andre planene i området forventes det at reguleringsprosessen for Nye Galleri Oslo vil foregå over en lengre tidsperiode. Det pågår også planprosesser for Postterminalen, Spektrum og andre eiendommer og bygninger i området.

I utviklingen av Nye Galleri Oslo ønsker vi å legge til rette for en åpen og inkluderende prosess. I planprogrammet har vi vist en medvirkningsprosess for planarbeidet. Det vil være lengre perioder hvor det ikke vil pågå medvirkningsaktiviteter knyttet til den formelle planprosessen. Det vektlegges derfor å gi informasjon om hva som skjer og om hva man kan medvirke på når og hvordan, gjennom hele den lange utviklingsperioden.

Vi er også opptatt av å kunne involvere og bidra "her og nå" til en positiv nærmiljøutvikling rundt dagens Galleri Oslo, blant annet gjennom vårt engasjement i Nedre Akerselva Nabosamarbeid og samarbeid med ulike aktører i området.

Les mer om de ulike fasene i prosjektet knyttet til medvirkning, og om hvilke muligheter du har for å delta i prosessen i de ulike fasene her.

Innspill til medvirkningsaktiviteter

Planprosessen er "planen for planen", som sier noe om hvilke alternativer som skal vurderes, hva man skal undersøke og utrede av konsekvenser, og hvem man skal involvere i arbeidet. I forbindelse med at planprogrammet nå er på høring ønsker vi å vite hva du synes er viktig når det kommer til medvirkning.

Du kan gi dine innspill til medvirkningen her.

Delta i digital undersøkelse

Vi har satt opp en digital undersøkelse hvor vi ønsker å kartlegge hvordan du som bor, arbeider eller beveger deg i området bruker det, spesielt hvordan du beveger deg til fots og på sykkel.

Delta og vær med i trekningen av gavekort til Oslo City på 500 kr. Vi trekker 10 vinnere!


Klikk her for å delta i undersøkelsen

Planprogram på høring!

I perioden 25. april – 13. juni er planprogrammet for reguleringsprosessen på høring. Planprogrammet er “planen for planen”, som sier noe om hvilke alternativer som skal vurderes, hva man skal undersøke og utrede av konsekvenser, og hvem man skal involvere i arbeidet.

Vi er også en aktiv nabolagsutvikler!

Vi er med i nærmiljøutviklingen sammen med områdeløftet på Grønland, ulike lag og organisasjoner i området, og flere andre grunneiere. Nedre Akerselva Nabosamarbeid er et initiativ som ble startet i 2019, hvor grunneiere i nærområdet ønsket å bidra mer aktivt til å skape tryggere, mer attraktive og inkluderende byrom i området. Her gjennomføres det blant annet årlige undersøkelser knyttet til bruk og behov, samlinger på tvers, og delprosjekter som realiseres årlig. Les mer om samarbeidet her!.

Medvirkningsprosessen

Medvirkningsprosessen for utviklingen av Nye Galleri Oslo kan grovt deles inn i tre faser:

  1. Varsling oppstart av planarbeidet og når planprogrammet er på høring
  2. Når det konkrete planforslaget skal lages
  3. Når det endelige planforslaget ligger på høring

Klikk på de rosa boksene under for å lese mer om de ulike fasene og hvordan du kan medvirke!

1. Varsling oppstart av planarbeidet og når planprogrammet er på høring. Klikk for å lese mer
2. Når det konkrete planforslaget skal lages. Klikk for å lese mer
3. Når det endelige planforslaget ligger på høring. Klikk for å lese mer