Planprosess

I 2017 besluttet eierne av Galleri Oslo å gjennomføre et parallelloppdrag for å utforske hvilke muligheter rivning av dagens Galleri Oslo kunne gi for byutvikling i området. Grunnlaget for initiativet var Områdeprogram for Oslo S som ble vedtatt i 2012. Fem arkitektkontor deltok, og eierne valgte å gå videre med A-labs prosjekt «Soulside». En videreutvikling av A-labs prosjekt fra parallelloppdraget ligger til grunn for planinitiativet.

Planinitiativet

Forslagsstiller for planinitiativet er Galleri Oslo Utvikling (selskap under stiftelse). Oslo Areal AS, Viken Pensjonskasse, Viken Fylkeskommune og Linstow AS vil direkte eller indirekte eie Galleri Oslo Utvikling AS når det stiftes.

Områdeprogram for Oslo S som ble behandlet i Oslo bystyre i 2012. Målet for områdeprogrammet var å styrke kollektivknutepunktet Oslo S, gjenåpne Akerselva nord for sporområdet og skape et mer bymessig gatenett. Virkemidlene var å bygge om Nylandsbrua, flytte bussterminalen og rive Galleri Oslo.

I 2017 ble det i regi av Galleri Oslos eiere gjennomført et parallelloppdrag for å belyse hvilke muligheter rivning av dagens Galleri Oslo kunne gi for byutvikling i området. Fem arkitektkontor deltok, og eierne valgte å gå videre med A-labs prosjekt «Soulside». En videreutvikling av A-labs prosjekt fra parallelloppdraget ligger til grunn for planinitiativet.

Gangen i en plansak

En viktig begrunnelse for å starte planarbeidet for Galleri Oslo nå, er at vi mener parallell planlegging av viktige delområder i Oslo S-området vil være den beste veien til å oppnå en god helhet. Forslagsstiller har etablert god kontakt med sentrale aktører, og ønsker å bidra gjennom samspill og løsningsforslag. I den tiden planarbeidet forventes å foregå vil løpende avklaringer av så vel overordnede som mer praktiske rammer og grensesnitt kunne finne sine løsninger. Dette gjelder alt fra Oslo S-områdets løsninger for busstrafikken, det gjelder veisystemet, og ikke minst vil Oslos politikere diskutere og konkludere muligheter og rammer for høyhusbebyggelsen i Oslo. Galleri Oslos eiere (forslagsstiller) har et langsiktig byutviklingsperspektiv, og har soliditeten og kompetansen som kreves for å bidra til et godt og helhetlig planarbeid.

En viktig begrunnelse for å starte planarbeidet for Galleri Oslo nå, er at vi mener parallell planlegging av viktige delområder i Oslo S-området vil være den beste veien til å oppnå en god helhet. Forslagsstiller har etablert god kontakt med sentrale aktører, og ønsker å bidra gjennom samspill og løsningsforslag. I den tiden planarbeidet forventes å foregå vil løpende avklaringer av så vel overordnede som mer praktiske rammer og grensesnitt kunne finne sine løsninger. Dette gjelder alt fra Oslo S-områdets løsninger for busstrafikken, det gjelder veisystemet, og ikke minst vil Oslos politikere diskutere og konkludere muligheter og rammer for høyhusbebyggelsen i Oslo.

Galleri Oslos eiere (forslagsstiller) har et langsiktig byutviklingsperspektiv, og har soliditeten og kompetansen som kreves for å bidra til et godt og helhetlig planarbeid.