Planprosess

Oslo S-området endres

Oslo S fungerer som hovedinngangen til Oslo og er et av landets mest betydningsfulle trafikknutepunkter. Hver dag strømmer en betydelig mengde mennesker gjennom stasjonen, reisende som tar kollektivtransport for å nå Oslo sentrum. Dette knutepunktet tjener som en viktig inngangsport for de som skal jobbe, handle, møte andre eller oppleve byen.

Oslo S-området rundt skal fornyes for å fungere best mulig. Området er preget av uheldige valg og løsninger. Da Galleri Oslo stod ferdig, som en fire hundre meter lang innendørs handlegate over bussterminalen, ble det beskrevet slik: «Anlegget ligger som en nesten kontinuerlig mur langs Schweigaards gate, og fremstår som en lukket organisme med relativt få angrepspunkter. Fordi omgivelsene er nesten fullstendig dominert av veianlegg, virker dette som et logisk, nesten uomgjengelig valg.» (Tidsskriftet Byggekunst 7/1989).

Endringene skal skape bedre byliv og tilrettelegge for mer bærekraftig og attraktivt bymiljø.

Bystyret ville med Områdeprogram for Oslo S, 2012, styrke kollektivknutepunktet Oslo S, gjenåpne Akerselva nord for sporområdet og skape et mer bymessig gatenett. Nylandsveibrua skulle bygges ned, bussterminalen flyttes og Galleri Oslo og den tidligere postterminalen skulle rives.

Områdeprogrammets visjon fra 2012:
«Oslo S skal være Norges viktigste klimavennlige, velfungerende og moderne kollektivknutepunkt i en bydel som er en samlende, inkluderende og internasjonal møteplass. En bydel som i kraft av sin sentrale lokalisering i bykjernen og sterke profil som byens internasjonale arena, er en attraksjon i seg selv. En bydel der det blir spennende være innbygger med en moderne, urban og bærekraftig livsstil.» 

Grunneierne i området har samlet seg om denne visjonen:
«Området fra Oslo S til Vaterland og Nedre Akerselva skal være en moderne, internasjonal og inkluderende møteplass, preget av mangfold, trygghet og utadrettet virksomhet. Et byområde som i kraft av sin sentrale lokalisering i bykjernen og ved Norges største knutepunkt, er en attraksjon i seg selv. Området skal være et internasjonalt forbilde for bærekraft og klimariktig byutvikling.»

Nye Galleri Oslo

Hvilke muligheter kan en hel eller delvis rivning av dagens Galleri Oslo gi for byutvikling i området? Kan Akerselva åpnes, med elvebredder som innbyr til folkeliv? Kan vi bli kvitt den forhistoriske motorveibrua? Mindre betong, asfalt og stein, mer vann og mer grønt? Hva kan vi gjenbruke av dagens bebyggelse?

I 2018 ble det gjennomført en innbudt arkitektkonkurranse for å belyse dette. Fem arkitektkontor deltok, og eierne valgte å gå videre med A-labs «Soulside». Senere er A-labs prosjekt fra parallelloppdraget videreutviklet.

Eierne av Galleri Oslo Utvikling AS er Entra ASA, Viken Pensjonskasse og Linstow AS, og de ønsker å bidra til utviklingen av et attraktivt og velfungerende byområde. Eierne har soliditeten og kompetansen som kreves for å bidra til et godt og helhetlig planarbeid, og har et langsiktig byutviklingsperspektiv.

Planprogrammet er fastsatt

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Last ned pdf av planprogrammet

Planprogrammet, som er fastsatt av plan og bygningsetaten, setter noen absolutte krav («må-krav»). Planarbeidet må bidra til

  • gjenåpning av Akerselva
  • videreføring av elverommet gjennom planområdet
  • at elveparken gis tilstrekkelig bredde og gode oppholdskvaliteter
  • at utviklingen av planområdet må være finmasket

og det videre planarbeidet må støtte opp om ønsket utvikling av Schweigaards gate slik at denne gaten får bymessige kvaliteter.

Last ned pdf av må-kravene

Planer i Oslo S-området

Gater og byrom (Forslagsstiller BYM):

Planarbeid for Biskop Gunnerus gate og Schweigaards gate, gjenåpning av Akerselva og ombygging av Nylandsveien.

Saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommun...

Nye Oslo S og «Nordisk Lys» (Forslagsstiller Bane NOR Eiendom):

Prosjektnettside: https://nyeoslos.no/

Saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommun...

Biskop Gunnerus’ gate 14b - «Oslo Horisont» (Forslagsstiller KLP):

Prosjektnettside: https://www.oslohorisont.no/

Saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommun...

Oslo Spektrum og Spektrumkvarteret:

Oslo Spektrum er vedtatt utvidet med nye tilbygg som skal romme en ekstra storsal med plass til 3.000 mennesker og 1.000 kontorplasser og et nytt byrom mot Sonja Henies plass og Vaterlandsparken.

Saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommun...

Plansamarbeidet for Oslo S-området (Sekretariat PBE):

Utviklingen av Oslo S-Vaterlandsområdet er komplisert fordi veldig mange prosesser foregår parallelt, og fordi så mye er avhengig av andre prosesser. Derfor er «Plansamarbeidet» etablert som organiserer de offentlige myndighetene og aktører som er offentlig eid.

Saksinnsyn: https://innsyn.pbe.oslo.kommun...

Planforslag for Galleri Oslo

Akerselva og elvebreddene ligger i dag under lokk, faktisk to «lokk»: Bussterminalen ligger som et lokk, og over denne ligger veisystemet. I vår sak har derfor PBE uttalt at vi først kan legge frem et planforslag når «utfordrende og uavklarte forhold knyttet til eksisterende gatesystem og bussterminalen» er tilstrekkelig utredet og forankret.

Galleri Oslo Utvikling er enige i at disse forholdene må løses. Arbeidet med oppfølgning av Områdeprogrammet (2012) har gått sakte, men det arbeides nå med å finne nye løsninger for busstrafikken, og særlig regionbusstrafikken. Bymiljøetatetn har også formelt fått i oppdrag å arbeide frem en reguleringsplan for veisystemene.

Galleri Oslo være en pådriver for at fremtidsrettede løsninger for et bedre bymiljø kommer på bordet, og blir utredet og besluttet. Vi kan ikke trylle, men gir oss ikke så lett. Når planforslaget vårt vil komme, det kan vi ikke si noe om.

Hverdagen i Galleri Oslo

Galleri Oslo er i dag et velfungerende kontorkompleks der mange mennesker har sin arbeidsplass. Oslo Bussterminal er byens sentrale terminal for busser som krysser kommunegrensene; for regionbusser, langdistanse- og flybusser. Det meste av denne busstrafikken skal i fremtiden ut av sentrum. Bussene skal snu på Lysaker i vest og Helsfyr/Bryn i nordøst, og trafikken skal over på skinner. I hverdagen vil nok ingen legge merke at det planlegges for fremtiden etter 2030.