Planprosess

Hvilke muligheter kan en rivning av dagens Galleri Oslo gi for byutvikling i området? Kan Akerselva åpnes? Kan vi blitt den forhistoriske motorveibrua? Dette blir belyst i planprosessen som startet i 2021.

Bakgrunn

Planprosessen bygger på Områdeprogram for Oslo S (Oslo bystyre 2012), som ville styrke kollektivknutepunktet Oslo S, gjenåpne Akerselva nord for sporområdet og skape et mer bymessig gatenett. Virkemidlene var å bygge om Nylandsbrua, flytte bussterminalen og rive Galleri Oslo.

I 2018 ble det gjennomført en innbudt arkitektkonkurranse for å belyse hvilke muligheter rivning av dagens Galleri Oslo kunne gi for byutvikling i området. Fem arkitektkontor deltok, og eierne valgte å gå videre med A-labs «Soulside». En videreutvikling av A-labs prosjekt fra parallelloppdraget ligger til grunn for planprosessen. Forslagsstiller er Galleri Oslo Utvikling. Eierne er Entra ASA, Viken Pensjonskasse og Linstow AS.

Oppstarten av plansaken

Området er komplisert, mange planprosesser pågår, og det er stort behov for nye løsninger når det gjelder veier, gater og offentlige arealer, åpning av bekker og nye grøntdrag. Fremtiden for Nylandsveien og Schweigaardsgate er tema for en konseptvalgutredning som for tiden er til kvalitetssikring. Bare i 2021 ble det fremlagt en gatebruksplan for Vaterland, et handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen og en tiltaksliste for offentlige byrom i området. Ulike navn på ulike rapporter som delvis peker på ulike løsninger for de samme gatene og byrommene.

I løpet av den tiden planarbeidet vil foregå vil det måtte komme avklaringer, for området trenger det! Og plansaken for Galleri Oslo er tatt godt imot av Plan- og bygningsetaten: «Plan- og bygningsetaten er imponert over og verdsetter forslagsstillers utredningsarbeid knyttet til omfattende og overordnede problemstillinger i dette området, slik som løsning for bussterminal og gatesystemet.»

Utviklingen av Galleri Oslo vil påvirke utviklingen av området, og kan gi muligheter og begrensninger for store områdeovergripende plangrep. Plan og bygningsetaten mener derfor «… at disse forholdene er svært viktig å undersøke og avklare for en videre konkretisering av mulige løsninger for Galleri Oslo, og støtter forslagsstillers arbeid med dette videre.»

Galleri Oslos eiere har et langsiktig byutviklingsperspektiv, og har soliditeten og kompetansen som kreves for å bidra til et godt og helhetlig planarbeid.

Planprogram og konsekvensutredning

I løpet av 2022 vil det bli fastsatt et planprogram for Galleri Oslo, og program for konsekvensutredninger. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Grunntanken er at oversikt og vurdering av alternativer i forkant vil gi en bedre planprosess, og hindre at vi planlegger belyse samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av nye tiltak og endret arealbruk begrenses så mye som mulig.

Planprogrammet er derfor en slags «plan for planen». Også i forbindelse med planprogrammet vil det bli lagt opp til medvirkning og involvering, og både planprogrammet og KU-programmet skal ut på høring.

Planforslag

Normalt vil deretter et planforslag bli utarbeidet og utlagt til offentlig ettersyn uten opphold, men i vår sak har PBE uttalt at dette først kan skje når «utfordrende og uavklarte forhold knyttet til eksisterende gatesystem og bussterminalen» er tilstrekkelig utredet og forankret. PBE har også uttalt at disse utfordringene gir en «særdeles høy reguleringsrisiko».

Galleri Oslo Utvikling er av den oppfatning at nye løsninger for busstrafikken, og særlig regionbusstrafikken, vil tvinge seg fram, og at det samme gjelder det statlige veisystemet. At «nye» Galleri Oslo vil avhenge av at disse forholdene løses, er klart.

Derfor vil Galleri Oslo være en pådriver for at fremtidsrettede løsninger for et bedre bymiljø kommer på bordet, og blir utredet og besluttet. Vi kan ikke trylle, men gir oss ikke så lett.

Når planforslaget vil komme, det kan vi ikke si noe om.

Hverdagen i Galleri Oslo

Galleri Oslo er i dag et velfungerende kontorkompleks der mange mennesker har sin arbeidsplass. Oslo Bussterminal fungerer også veldig bra for regionbusser, langdistanse- og flybusser. I hverdagen vil nok ingen legge merke at det planlegges for fremtiden etter 2030.