Planprosess

I 2017 besluttet eierne av Galleri Oslo å se nærmere på hvordan en rivning av dagens Galleri Oslo kunne gi for byutvikling i området. Planinitiativ ble innsendt i februar 2021, og i oktober 2021 ble oppstartsmøte avholdt, og reguleringssaken er i gang.

Planinitiativet

Forslagsstiller for planinitiativet er Galleri Oslo Utvikling. Eierne er Oslo Areal AS, Viken Pensjonskasse og Linstow AS.

Planinitiativet bygger på Områdeprogram for Oslo S (Oslo bystyre 2012), som ville styrke kollektivknutepunktet Oslo S, gjenåpne Akerselva nord for sporområdet og skape et mer bymessig gatenett. Virkemidlene var å bygge om Nylandsbrua, flytte bussterminalen og rive Galleri Oslo.

I 2017 ble det i regi av Galleri Oslos eiere gjennomført et parallelloppdrag for å belyse hvilke muligheter rivning av dagens Galleri Oslo kunne gi for byutvikling i området. Fem arkitektkontor deltok, og eierne valgte å gå videre med A-labs prosjekt «Soulside». En videreutvikling av A-labs prosjekt fra parallelloppdraget ligger til grunn for planinitiativet.

Oppstarten av plansaken

Plan og bygningsetaten (PBE) er enig i at parallell planlegging av viktige delområder i Oslo S-området vil være den beste veien til å oppnå en god helhet i området. I den tiden planarbeidet forventes å foregå vil løpende avklaringer av så vel overordnede som mer praktiske rammer og grensesnitt kunne finne sine løsninger. Dette gjelder alt fra Oslo S-områdets løsninger for busstrafikken, det gjelder veisystemet, og ikke minst vil Oslos politikere diskutere og konkludere muligheter og rammer for høyhusbebyggelsen i Oslo.

Galleri Oslos eiere har et langsiktig byutviklingsperspektiv, og har soliditeten og kompetansen som kreves for å bidra til et godt og helhetlig planarbeid.

Planprogram og konsekvensutredning

Plan og bygningsetaten (PBE) er enig i at parallell planlegging av viktige delområder i Oslo S-området vil være den beste veien til å oppnå en god helhet i området. I den tiden planarbeidet forventes å foregå vil løpende avklaringer av så vel overordnede som mer praktiske rammer og grensesnitt kunne finne sine løsninger. Dette gjelder alt fra Oslo S-områdets løsninger for busstrafikken, det gjelder veisystemet, og ikke minst vil Oslos politikere diskutere og konkludere muligheter og rammer for høyhusbebyggelsen i Oslo.

Galleri Oslos eiere har et langsiktig byutviklingsperspektiv, og har soliditeten og kompetansen som kreves for å bidra til et godt og helhetlig planarbeid.

Planprogram og konsekvensutredning

I løpet av 2022 vil det bli fastsatt et planprogram for Galleri Oslo, og dette vil skje etter medvirkningsprosess og høring. Det samme gjelder program for konsekvensutredninger. Utkast til planprogram kommer etter planen på høring i mars 2022.

Planforslag

Normalt vil deretter et planforslag bli utarbeidet og utlagt til offentlig ettersyn uten opphold, men i vår sak har PBE uttalt at dette først kan skje når «utfordrende og uavklarte forhold knyttet til eksisterende gatesystem og bussterminalen» er tilstrekkelig utredet og forankret. PBE har også uttalt at disse utfordringene gir en «særdeles høy reguleringsrisiko». Galleri Oslo Utvikling er av den oppfatning at nye løsninger for busstrafikken, og særlig regionbusstrafikken, vil tvinge seg fram, og at det samme gjelder veisystemet. At «nye» Galleri Oslo vil avhenge av at disse forholdene løses, er klart.

Galleri Oslo vil bidra til at fremtidsrettede løsninger for et bedre bymiljø kommer på bordet, og blir utredet og besluttet. Vi kan ikke trylle, men gir oss ikke så lett. Når planforslaget vil komme, det kan vi ikke si noe om.

Hverdagen i Galleri Oslo

Galleri Oslo er, isolert sett, et velfungerende kontorkompleks der mange messesker har sin arbeidsplass, og Oslo Bussterminal fungerer også veldig bra for regionbusser, langdistanse- og flybusser. I hverdagen vil ingen merke at det planlegges for fremtiden etter 2030.