Aktuelt

Oppstart!

AV ADMIN • Publisert 21. Oct 2021

Reguleringssaken for «nye» Galleri Oslo er i gang.

Etter at planinitiativet ble levert i februar har det vært en begrenset høringsrunde der ulike etater og instanser i Oslo kommune har uttalt seg, og Plan og bygningsetaten (PBE) satt seg inn i saken. Mens bymiljøetaten (BYM) mente at planinitiativet for Galleri Oslo burde «stilles i bero» har PBE valgt en annen tilnærming:

«PBE er svært positive til planinitiativets ambisjoner om å legge til rette for et byområde med gode forbindelser og koblinger til områdene rundt. I området finnes det derimot flere utfordrende og uavklarte forhold knyttet til eksisterende gatesystem og bussterminalen, som vi mener må være tilstrekkelig utredet og forankret før et planforslag for Galleri Oslo legges ut til offentlig ettersyn.»

PBE har forstått, og verdsetter, at vi jobber for å få det forhistoriske veisystemet revet og erstattet av menneskevennlige gater. Og at vi søker alternativer for regionbusstrafikken. Dette er ingen «vanlig» reguleringssak med normal fremdrift. Det blir en lang periode der Galleri Oslo Utvikling kommer til å arbeide med analyser, påvirkning og informasjon, og skape oppmerksomhet og positiv interesse rundt behovet for å løse de «gordiske» knutene.

Her er link til plansaken i saksinnsyn PBE: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202103235

Oppstartsmøte ble avholdt 21. oktober, og PBE uttaler blant annet:

«Plan- og bygningsetaten er imponert over og verdsetter forslagsstillers utredningsarbeid knyttet til omfattende og overordnede problemstillinger i dette området, slik som løsning for bussterminal og gatesystemet. …….. Vi mener derfor at disse forholdene er svært viktig å undersøke og avklare for en videre konkretisering av mulige løsninger for Galleri Oslo, og støtter forslagsstillers arbeid med dette videre.»

Følg utviklingen

Spesielt interesserte kan følge utviklingen i plansaken (snr 202103235).