Aktuelt

Oslo kommune starter oppryddingen

AV ADMIN • Publisert 07. Aug 2023

Etter flere års venting, har Oslo kommune endelig begynt å utarbeide en plan for opprydding i Oslo S-området, med Bymiljøetaten som kommunens gjennomføringsorganisasjon. Planen omfatter Biskop Gunnerus gate, Schweigaards gate, gjenåpning av Akerselva og ombygging av Nylandsveien.

Tre år etter at siste trikk gikk Schweigaards gate og 20 år etter at Oslo bystyre vedtok områdeprogrammet for Oslo S området, har Oslo kommune endelig startet arbeidet med å lage planen som skal rydde opp i området: Bestillingsbrevet fra byråd for miljø og samferdsel (13.3.2023) ga Bymiljøetaten i oppdrag å være kommunens gjennomføringsorganisasjon for Oslo S-området: Bymiljøetaten skal sette i gang et planarbeid etter plan- og bygningsloven for Biskop Gunnerus gate og Schweigaards gate, og for gjenåpning av Akerselva og ombygging av Nylandsveien.

Bymiljøetaten skal utrede hvordan området kan utvikles, bedre trafikksikkerheten og attraktiviteten for gående og syklende, skape trygge og attraktive byrom og hvordan flom og overvann bør håndteres. Det skal finnes tilfredsstillende løsninger for fremkommelighet for lokal og regional kollektivtrafikk, næringstransport og varelevering, fremkommelighet for nødetater og øvrig transport gjennom området og omkringliggende boligområder.

Bestillingen slår fast at "Arbeidet omfatter et svært krevende og komplekst planområde, og innebærer samarbeid og dialog med en rekke aktører, både private, kommunale og statlige virksomheter. Området er også komplekst med tanke på at det er svært mange ulike hensyn som må veies opp mot hverandre.»