Aktuelt

Planprogrammet for «nye» Galleri Oslo på høring!

AV ADMIN • Publisert 22. Apr 2022

I området på nordsiden av Oslo S, med Schweigaards gate og Vaterland, pågår det en slags «ryddeprosess».

Da området ble bygget ut på 1970- og 80 tallet, var det på biltrafikkens premisser. Veisystemet og bygningene ble formet uten spesiell omsorg for menneskenes behov for trygge og hyggelige omgivelser. Myke trafikanter ble ikke prioritert i gatebildet, og Galleri Oslo tok faktisk gangtrafikken inn i bygningen, til en 400 meter gang innendørs gate, fordi gatene var forbeholdt bilene. Oppfatningen av hva som var godt «byliv» var en annen enn i dag. Når Galleri Oslo nå planlegges på nytt, er det blant annet fordi bygningen og bussterminalen ligger på et lokk over elva, og skaper barrierer for både luftstrømmer og bevegelser.

Galleri Oslo er derfor en av «brikkene» i puslespillet som må legges på nytt for å få en bedre by.

Planprogrammet og konsekvensutredningsplanen for reguleringsarbeidet i er på høring frem til 13. juni. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Et godt grunnarbeid gir bedre planprosess, og sikrer at vi kartlegger samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser av nye tiltak og endret arealbruk så godt som mulig.

Planprogrammet er derfor en slags «plan for planen», altså et

Normalt vil deretter et planforslag bli utarbeidet og utlagt til offentlig ettersyn uten opphold, men i vår sak har PBE uttalt at dette først kan skje når «utfordrende og uavklarte forhold knyttet til eksisterende gatesystem og bussterminalen» er tilstrekkelig utredet og forankret. PBE har også uttalt at disse utfordringene gir en «særdeles høy reguleringsrisiko».

Galleri Oslo Utvikling er av den oppfatning at nye løsninger for busstrafikken, og særlig regionbusstrafikken, vil tvinge seg fram, og at det samme gjelder det statlige veisystemet. At «nye» Galleri Oslo vil avhenge av at disse forholdene løses, er klart.

Derfor vil Galleri Oslo være en pådriver for at fremtidsrettede løsninger for et bedre bymiljø kommer på bordet, og blir utredet og besluttet. Vi kan ikke trylle, men gir oss ikke så lett.

Når planforslaget vil komme, det kan vi ikke si noe om, men du kan følge sakens utvikling på plan og bygningsetatens utmerkede saksinnsyn:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202103235